ارزیابی رفتار حفاظتی الکتروپوشش های کاتدی به روش های AC/DC/AC اصلاح شده،EIS و مه نمکی

مقدمه

یک آزمون الکتروشیمیایی شتابیده تحت آزمون AC/DC/AC اصلاح شده معرفی شد به طوریکه ترکیبی از چرخه های تر و خشک و پلاریزاسیون کاتدی است. پوشش مورد بررسی الکتروپوشش کاتدی توسط آزمون AC/DC/AC اصلاح شده، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی EIS و مه نمکی ارزیابی شد. نتایج نشان داد الکتروپوشش های کاتدی …

شما می توانید برای دریافت کامل مقاله، کلیک نمایید

ارزیابی رفتار حفاظتی الکتروپوشش های کاتدی

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat