افزودنیهای لازم در سامانه های پوششی

مقدمه

پوشش های آب پایه و یا با درصد جامد بالاتر، ابعاد جدیدی از پیچیدگی ها را در حوزه فرمولاسیون سامانه های پوششی ایجاد کرده اند. برخی از ابزار و تجربیات قدیمی از کارآمدی مناسبی برای فرمولاسیون سامانه های پوششی با درصد جامد پایین برخوردار بودند، دیگر نمیتوانند برای سامانه های پوششی پر جامد و آب پایه مورد استفاده قرار گیرند. پوشش های پر جامد و آب پایه منجر به تشکیل سطوح با معایب سطحی بیشتر می شوند و علت این امر، کشش سطحی بالای این نوع پوشش ها و جریان اضافی آن ها حین فرآیندهای اعمال و پخت می باشد.

شما می توانید برای دریافت کامل مقاله، کلیک نمایید

افزودنیهای لازم در سامانه های پوششی

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat