بررسی فناوری های بر پایه سیلیکون در پوشش ها

مقدمه

استفاده ار فناوری های بر پایه سیلیکون در پوشش ها از نقطه نظر کاربرد و کارایی خاص آن ها در صنعت پوشش به صورت گسترده ای رشد یافته اند. شیمی Tailored و کارایی این نوع پوشش ها با بهای مناسب، تعداد فرموله کنندگان با راه حل های مناسب جهت تأمین نیاز کاربران را افزایش داده است. این مقاله نگاهی به هدف فناوری های بر پایه سیلیکون انداخته و موج جدیدی از کاربرد های این نوع مواد را معرفی می کند.

شما می توانید برای دریافت کامل مقاله، کلیک نمایید.

بررسی فناوری های بر پایه سیلیکون در پوشش ها

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat