بيمارستان اميرالمؤمنين

صفحه اصلی بيمارستان اميرالمؤمنين

كفپوش اپوكسی آنتی استاتيك

تآمين و اجرا

متراژ : 850 متر مربع

برای ديدن تصاوير بر روی آن كليك نماييد

احتراما، بدينوسيله از حسن همكاری ، رعايت برنامه زمانبندی و كيفيت اجرای تيم اجرايی آن شركت در اجراي عمليات كفپوش آنتی استاتيك اتاقهای عمل بيمارستان اميرالمؤمنين كه در ايام تعطيلات نوروز و بی وقفه در دو شيفت انجام پذيرفت قدردانی و تشكر می گردد

دكتر فرهاد سرابندی رئيس بيمارستان اميرالمؤمنين
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat