ضد زنگ زينك فسفات روغنی

Physical properties


Colors/Shade No : Grey/RAL No
Finish : Flat
Solid by Volume-% : 46±2
Theoretical spreading rate : 9.2 m2 /lit-50 Mic
Flash point : 35°C
Specific gravity : 1.45 kg/lit-12.18 lbs/US gallon
V.O.C. : Max gr/lit
Shelf life : 1 Year (25°C/77°F) from time of production. Depending on storage condition, mechanical stirring may be necessary before usage

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

رنگ مورد مصرف در ظرف واحد تهيه و بسته بندي شده است . ابزار مورد استفاده قبل از كاربرد بايد كاملا توسط حلال توصيه شده شستشو و تميز گردد . براي مصرف ابتدا با يك همزن مناسب و با دور پايين رنگ را همزده و يكنواخت نمائيد. از عدم وجود هرگونه رسوب در ته ظرف اطمينان حاصل نماييد . در هنگام استفاده از تينر يا رقيق كننده، آنرا به آرامي و همراه با هم زدن به رنگ يكنواخت شده اضافه نماييد تا به ويسكوزيته اعمال رنگ برسد
براي رقيق كردن رنگ و همچنين براي شستشوي تجهيزات مي توان از تينر آلكيدي NF-T-8 استفاده كرد

ویژگی ها

سريع خشك – چسبندگي مناسب – خواص ضد خوردگي خوب تحت شرايط جوي معتدل و خورنده ضعيف – امكان جابجايي و حمل و نقل سريع قطعه رنگ شده – عاري از سرب و كرومات

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat