پرايمر اتيل سيليكات روي

pic935524010001
[bg#dbdbdb;align-right]32درصد جامد حجمی
1.2چگالی (کیلوگرم/لیتر)
اسپری , قلموروش اجرا
125ضخامت پیشنهادی لایه مرطوب (میکرون)
ضد خوردگی , پوششینوع پیگمنت (رنگ دانه)
12دوره انبار داری (ماه)
12دوره انبار داری (ماه)</p>
[bg#ffffff;align-right]NF-115مدل اپوکسی استر
32درصد جامد حجمی
1.2چگالی (کیلوگرم/لیتر)
اسپری , قلموروش اجرا
125ضخامت پیشنهادی لایه مرطوب (میکرون)
ضد خوردگی , پوششینوع پیگمنت (رنگ دانه)
12دوره انبار داری (ماه)</p>
pic935524010001

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

سطح باید عاری از هرگونه آلودگی باشد. حداقل دمای اعمال 3 درجه سانتی گراد و حداکثر آن باید 40 درجه ی سانتی گراد باشد. دمای رنگ باید حداکثر 15 درجه ی سانتی گراد باشد. قابل اعمال با قلم مو و اسپری

ویژگی ها

مقاومت در برابر رطوبت

خشک شدن سریع

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat