ادمنت

سطوح سیمانی

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

بر خلاف پوشش های دیگر که می بایست حداقل بین 7 تا 28 روز از عمر بتن گذشتع باشد تا امکان اجرای روکش به وجود آید.

Adment WP را می توان پس از 2 ساهت بر روی سطوح بتنی اعمال نمود.

این پوشش امکان تنفس بر روی سطوح را نیز می دهد.

انعطاف این پوشش باعث افزایش مقاومت به ترک می شود.

مقاومت به فشار منفی باعث جلوگیری از بلند شدن رویه آببند می شود.

ویژگی ها

آببندی مخازن

آببندی سطوح

آببندی آبنمای سیمانی

افزایش مقاومت خوذدگی بتن در مقابل یون های کربن و کلر

آببندی چاله های آسانسور

آببندی استخر های شنا

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat