نانوفام SC (نانوفام خودتميز شونده)

Physical Properties


Colors/Shade No : white
Finish : matt
Solid by Volume-% : 30
Theoretical spreading rate : 5 m2/litr-60 micron
Specific gravity : 1.5 kg/lit-10.8 lbs/US gallon
V.O.C. : Max.660 gr/lit
Shelf life : 1 Year (25°C/77°F) from time of production. Depending on storage condition, mechanical stirring may be necessary before usage

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

اين محصول را مي توان با اسپري ، غلطك و يا قلم مو اعمال كرد

ویژگی ها

يك پوشش خود تميز شونده ي شفاف است كه با بهره گيري از خاصيت فوتو كاتاليستي تيتان و نيز فن آوري نانو طراحي و عرضه شده است. در حضور نور، فوتوكاتاليست قادر به تجزيه آلاينده هاي محيطي خواهد بود. علاوه بر آن، بدليل عدم چسبندگي اين مواد بر روي سطح، باقيمانده آلاينده ها نيز به راحتي و به وسيله بارش باران از روي سطح زودوده مي شوند

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat