زينك فسفات اپوكسی

Physical properties


Colors : Ral No
Finish : Semi Gloss
Solid Volume % : 60±2
Theoretical spreading rate : 6 m² /lit-100 Mic
Flash point : 28°C
Specific gravity : 1.5 kg/lit-12.6 lbs/US gallon
V.O.C. : Max.280gr/lit
Shelf life : 1 Years (25°C/77°F) from time of production. Depending on storage condition, mechanical stirring may be necessary before usage

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

سطح زير كار بايد تميز و عاري از هرگونه زنگ زدگي، آلودگي، چربي، روغن، گرد و غبار، بقاياي رنگ قبلي و رطوبت باشد. جهت سطوح فولادي و آهني سطح بايد تا درجه استاندارد SA 2.5 سندبلاست گردد. در شرايط حاد مانند غوطه وري در آب تا SA 3 توصيه مي‌گردد. پس از زدودن غبار ناشي از سند بلاست عمل رنگ آميزي بلافاصله صورت مي°گيرد .پس از آماده سازي سطح، اجزاء رنگ را به نسبت اختلاط معين (مطابق دستورالعمل) مخلوط نموده و با همزن مناسب كاملا هم بزنيد تا يك تركيب يكنواخت و يكدست حاصل شود. جهت رقيق نمودن رنگ، تينر  NF-T-1 را به تدريج اضافه نموده بهم بزنيد تا تركيب يكنواختي حاصل شود. مخلوط را دائماً بهم بزنيد تا پودر روي رسوب ننمايد. اين رنگ توسط اسپري معمولي يا بدون هوا قابل اعمال بوده و قسمت هاي رنگ نشده و آسيب ديده در مساحت هاي كم با قلم مو تـرميم مي شوند. در محيط هاي بسته تهويه هوا در خلال اعمال رنگ ضروري است. پس از اتمام كار، كليه تجهيزات را با تينر NF-T-1 شستشو دهيد

درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي بين 10 تا 50 درجه سانتي گراد باشد

ویژگی ها

چسبندگي خوب به فلزات
مقاومت قابل توجه در مقابل عوامل خورنده

اين محصول بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آميد طراحی و فرموله گردیده است این آستری کليه خواص عمومی رزین های اپوکسی
از قبيل چسبندگی عالی ، دوام، سختی و خواص محافظتی را دارا می باشد . به واسطه حضور رنگدانه ضد خوردگی زینک فسفات در
ترکيب رنگ ، این آستری سطح سازه را به خوبی در برابر خوردگی در محيطهای اتمسفریک و شيميایی متعارف محافظت می نماید .
از این آستری برای محافظت سطوحی که شرایط آب و هوای خورنده قراردارند استفاده می گردد نظر به تمایل گچی شدن پوشش ها
ی اپوکسی در برابر تابش UV نور خورشيد و نيز امكان توليد محصولات خوردگی سست بر روی سطح آستر که سبب کاهش
چسبندگی بين لایه ای می شود، اجرای لایه بعدی در فاصله زمانی توصيه شده توسط سازنده الزامی است . بدیهی است در صورت
طولانی شدن فاصله زمانی اعمال لایه بعد و یا آلوده شدن سطح آستری پس از اعمال آن ، به منظور ایجاد چسبندگی بيشتر وحذف
لایه سست شده، سطح باید به شكل مناسب )حلال شویی و … ) فعال و آماده رنگ آميزی شود . در صورت اعمال با ضخامت 011
ميكرون فيلم خشک، این پوشش می تواند به تنهایی از سطوح دور از تابش نور خورشيد، محافظت نماید

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat